smartMED – MUDr. Jana Klečková, praktický lékař Praha 3 MUDr. Jana KLEČKOVÁ, praktický lékař

Podmínky užití webu

Vítejte na stránkách společnosti smartMED. Internetové stránky na doméně smartmed.cz (dále jen „internetové stránky“) provozuje společnost smartMED s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228214, IČ: 031 69 693, se sídlem Koněvova 2427/205, Praha 3, PSČ 13000. Veškeré odkazy na „naše“, „nás“ anebo „my“ jsou odkazy na společnost smartMED s.r.o.

Vstupem na internetové stránky souhlasíte s následujícími podmínkami (dále jen „podmínky“). Předtím, než začnete internetové stránky používat, přečtěte si, prosím, tyto podmínky.

NESOUHLASÍTE-LI S TĚMITO PODMÍNKAMI,OPUSŤTE, PROSÍM, TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY.

 

Podmínky užití internetových stránek

Zakázané užití

Souhlasíte s tím, že nebudete používat internetové stránky, zejména pak jakékoli materiály či služby, které můžete získat jejich užitím, způsobem, který porušuje jakýkoli místní, státní, národní, cizí nebo mezinárodní zákon, nařízení, směrnici, právní normu, mezinárodní smlouvu nebo jiný právní předpis.

Zřeknutí se obsahu

Internetové stránky se poskytují „tak, jak jsou“. Užívání internetových stránek (včetně stahování materiálů nebo odkazů na jiné internetové stránky) a používání nebo spoléhání se na obsah zveřejněný na internetových stránkách je na Vaše vlastní riziko. V rozsahu přípustném platným právním řádem tímto výslovně vylučujeme jakákoli prohlášení, podmínky nebo záruky ohledně prodejnosti, uspokojivé kvality, způsobilosti k danému účelu nebo rozumné pečlivosti a zručnosti, které by jinak mohly být zahrnuty nebo začleněny do těchto podmínek, ať už na základě zákona nebo jinak.

Kromě případů, kdy je výslovně stanoveno jinak, nečiníme žádná prohlášení ani neručíme za:

  • přesnost ani úplnost materiálu zveřejněného na internetových stránkách;
  • dostupnost internetových stránek nebo jejich provozování bez poruch nebo přerušení;
  • kompatibilitu internetových stránek s vaším počítačovým systémem a softwarem;
  • to, že internetové stránky nejsou infikovány virem.

Vyloučení a omezení naší odpovědnosti

V rozsahu přípustném platným právním řádem neneseme odpovědnost za žádnou škodu, zejména pak, nikoliv však výlučně, za žádnou přímou nebo nepřímou škodu, ztrátu, náklady nebo výdaje žádného druhu (včetně nákladů na právní zastoupení, náklady na znalce nebo jiné náklady), které mohou vzniknout, ať přímo nebo nepřímo, v souvislosti s přístupem k internetovým stránkám nebo s jejich užitím nebo v souvislosti s jejich obsahem nebo údaji na nich zveřejněnými.

Neneseme odpovědnost za nesprávné nebo nepřesné informace, ať už byly vytvořeny uživateli internetových stránek, námi nebo způsobeny technickým vybavením či softwarovou aplikací spojenou s internetovými stránkami nebo lidskou chybou, k níž může dojít při zpracování dat vkládaných do internetových stránek. Neodpovídáme za žádnou ztrátu nebo škodu, kterou jste utrpěli, a která mohla být způsobena Vaším používáním nebo pokusem o použití internetových stránek nebo jakéhokoliv obsahu na nich zveřejněného.

Duševní vlastnictví

Používáním nezískáváte žádná práva k obsahu internetových stránek kromě omezeného práva je užívat v souladu s podmínkami.

Používání internetových stránek

Můžete používat internetové stránky v souladu s podmínkami a můžete je tisknout nebo z nich stahovat informace pro Vaše osobní, nekomerční užití.

Nejste oprávněni:

  • propojovat internetové stránky jakýmkoliv způsobem s žádnou jinou internetovou stránkou ani vybírat do rámečku žádnou jejich část bez našeho předchozího souhlasu;
  • neoprávněně vniknout do internetových stránek, používat internetové stránky k šíření počítačových virů nebo je používat k protiprávním účelům; ani
  • zkreslovat či upravovat obsah, který kopírujete z internetových stránek, ani používat tento obsah bez zveřejnění informace o autorském právu či jiných majetkových právech, která používáme v souvislosti s tímto obsahem, a to stejným způsobem a formou, jak se používají na internetových stránkách.

V případě porušení podmínek Vám můžeme dočasně přerušit nebo zablokovat přístup k internetovým stránkám a současně odpovídáte za veškerou škodu, která nám v této souvislosti vznikne.

Hyperlinky

Odkazy na jiné internetové stránky jsou poskytnuty pro Vaši potřebu. Nepodporujeme ani neschvalujeme takto odkazované internetové stránky ani jejich provozovatele, ani je průběžně nemonitorujeme. Jejich používání, prohlížení a stahování je tak na Vaše vlastní riziko a neneseme za něj žádnou odpovědnost.

Změny

Můžeme doplňovat, upravovat aktualizovat nebo ukončit provozování internetových stránek nebo jakéhokoli obsahu, který je na nich zveřejněn, bez předchozího upozornění. Současně můžeme průběžně tyto podmínky měnit. Doporučujeme Vám proto se s obsahem podmínek pravidelně seznamovat a nesouhlasíte-li s jejich aktuálním zněním, okamžitě prosím internetové stránky opusťte.

Informace o péči o zdraví

Přestože jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom zajistili, že údaje o péči o zdraví na této stránce jsou správné a aktuální, informace uvedené na této webové stránce mají pouze obecnou povahu a Provozovatel neposkytuje žádné prohlášení nebo záruky ve vztahu k jejich přesnosti nebo použitelnosti. Tyto informace v žádném případě nenahrazují konzultaci s lékařem a Provozovatel nenese zodpovědnost za jakékoliv případné následky jejich použití jiným, než výše uvedeným způsobem.

Provozovatel si vyhrazuje následující: Informace na těchto stránkách v žádném případě nelze chápat tak, že porada s lékařem, lékařský zákrok nebo léčba nejsou potřebné. Na základě informací na těchto stránkách nelze samostatně stanovit diagnózu a tyto stránky nepředstavují nabídkou léčby na dálku. Popisy průběhu chorob uváděných na těchto stránkách nemohou sloužit ke stanovení vlastní diagnózy, k tomu je potřeba porady s lékařem, ke které Provozovatel vyzývá. Účinky léčivých přípravků uváděných na těchto stránkách nejsou automaticky zaručené nebo lepší či rovnocenné účinkům jiné léčby nebo jiného humánního léčivého přípravku. S užíváním léčivých přípravků uváděné na těchto stránkách mohou být spojeny nežádoucí účinky.

Tyto stránky nenaznačují, že používáním humánních léčivých přípravků na nich uvedených se automaticky zlepší zdraví toho, kdo jej užívá.

Prohlášení o používání souborů „cookies“

Respektujeme Vaše právo na ochranu soukromí. Naše webové stránky můžete za normálních okolností navštěvovat bez nutnosti nám poskytovat jakékoliv osobní údaje. V některých případech Vás však můžeme požádat o poskytnutí osobních údajů ke konkrétnímu účelu, například proto, abychom Vám mohli zaslat požadované informace.

Na těchto internetových stránkách používáme soubory „cookies“ proto, abychom návštěvníkům poskytli větší pohodlí při jejich prohlížení. Soubory „cookies“ jsou malé textové soubory, které internetové stránky ve Vašem zařízení vytvoří v momentě, kdy na ní vstoupíte. Jsou vytvořeny proto, že navštívená stránka nemá žádnou vlastní paměť a soubory „cookies“ umožňují Vašemu zařízení si pamatovat, že jste již stránku v minulosti navštívil a zároveň mu umožní si mimo jiné pamatovat i Vaše nastavení, díky čemu se nemusíte neustále přihlašovat.

Pomocí souborů „cookies“ dokážeme v obecné rovině také zaznamenávat statistické údaje o chování návštěvníka těchto internetových stránek. Díky tomu je můžeme cíleně přizpůsobovat Vašim zájmům a požadavkům. „Cookies“ nám pomáhají při identifikaci zvlášť populární či problémové části těchto internetových stránek, není je ale možné spojit s konkrétním uživatelem. Soubory „cookies“ dále využíváme i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abychom jejich prostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalším Vašem vstupu na internetové stránky. Současně je používáme i pro účely uzpůsobení internetových stránek dle Vašich potřeb, tedy kupř. pro to, aby se Vám internetové stránky nadále zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.

Tyto internetové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů „cookies“, je však možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. Většina prohlížečů tyto soubory akceptuje automaticky, jejich ukládání je však možno zabránit tak, že v nastaveních prohlížeče zvolíte možnost „neakceptovat cookies“. Soubory „cookies“, které se na Vašem zařízení již uložily, můžete také kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce zjistíte pomocí „nápovědy “ Vašeho prohlížeče.

Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným způsobem.

Rozhodné právo a výklad

Stane-li se některé z  ustanovení podmínek neplatným, nezákonným nebo jinak nevymahatelným, případně bude-li zrušeno, neovlivní to platnost, zákonnost a vymahatelnost jejich zbylých ustanovení.

Podmínky se řídí platným právním řádem České republiky. Jakékoliv spory z podmínek vyplývající či se jich týkající bude řešit věcně a místně příslušný soud v České republice.

Změny

Tyto podmínky mohou být kdykoliv měněny a uživatelé by tedy měli pravidelně kontrolovat jejich obsah.