smartMED – MUDr. Jana Klečková, praktický lékař Praha 3 MUDr. Jana KLEČKOVÁ, praktický lékař

Povinnosti zaměstnavatele

Co jsou pracovnělékařské služby?

Pracovnělékařské služby (dříve závodní péče) jsou zdravotní služby, které zajišťuje zaměstnavatel svým zaměstnancům prostřednictvím smluvního zdravotnického zařízení.

Cílem pracovnělékařské péče je prevence poškození zdraví pracovníků vlivem pracovní činnosti a pracovního prostředí, hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci a dlouhodobé udržení pracovní schopnosti zaměstnanců. Pracovnělékařská péče dále zahrnuje poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.

Pracovnělékařské služby

Povinnosti zaměstnavatele

Každý zaměstnavatel je povinen pro výkon práce na svých pracovištích uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem těchto služeb. Tato povinnost se vztahuje na všechny zaměstnavatele bez ohledu na velikost organizace, počet zaměstnanců, obor činnosti či kategorii práce. Jedná se o službu, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, avšak náklady na ni vynaložené tvoří daňově odečitatelnou položku.

Zaměstnavatel je povinen sdělit zaměstnancům, které smluvní zařízení jim pracovnělékařské služby poskytuje a jakým druhům očkování, lékařských prohlídek a vyšetření souvisejících s výkonem práce jsou povinni se podrobit. Zaměstnanec je povinen se těmto prohlídkám, vyšetřením a očkováním podrobit. Volba zařízení poskytující pracovnělékařské služby je plně v kompetenci zaměstnavatele a pro zaměstnance je vyjmuta ze svobodné volby lékaře.

V případě nezajištění pracovnělékařských služeb může být orgánem ochrany veřejného zdraví zaměstnavateli uložena pokuta až do výše 2 milionů Kč.

Máte-li zájem o pracovnělékařské služby pro Vaši společnost, prostudujte si naši nabídku pracovnělékařské péče.